Konkurs na Dyrektora CTT

2018-01-30 11:15:04
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora w Centrum Transferu Technologii.

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Reprezentuje CTT na zewnątrz i kieruje całokształtem jego działalności, zgodnie z zakresem obowiązków i uprawnień, a w szczególności:

 • zapewnia prawidłowe funkcjonowanie CTT;
 • odpowiada za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej i gospodarowanie majątkiem CTT;
 • koordynuje współpracę z innymi jednostkami PK w zakresie działalności CTT;
 • nadzoruje i kontroluje działania pracowników zatrudnionych w CTT (zespół powyżej 20 osób);
 • zleca Zespołom CTT i Działowi Administracyjnemu CTT dodatkowe zadania, nieokreślone niniejszym regulaminem;
 • przygotowuje roczne sprawozdania z działalności CTT;
 • inicjuje realizację nowych projektów zbieżnych z zadaniami CTT;
 • wydaje pisemną decyzję o rezygnacji z komercjalizacji wyniku;
 • wnioskuje o przedłużenie okresu zachowania know-how PK w tajemnicy;
 • wnioskuje o rozpoczęcie procedury o objęcie know-how PK ochroną z tytułu uzyskania praw wyłącznych;
 • opiniuje i wnioskuje co do wyboru komercjalizacji bezpośredniej lub pośredniej oraz o zawarciu ze spółką celową umowy na zarządzanie prawami własności przemysłowej do wyniku w zakresie jego komercjalizacji bezpośredniej.

 

2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie: wyższe, preferowane o profilu technicznym, ekonomicznym lub prawniczym;
 • doświadczenie zawodowe: 8 lat udokumentowanego stażu pracy, tym co najmniej 3 lata w zakresie transferu wyników badań do przemysłu, do sektora B+R oraz komercjalizacji nauki i technologii;
 • dodatkowe kwalifikacje: 3 lata doświadczenia na stanowiskach kierowniczych;
 • znajomość języków obcych: biegła udokumentowana znajomość języka angielskiego;
 • doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • znajomość ustaw o innowacyjności i ustawy o szkolnictwie wyższym.

 

3. Dodatkowe wymagania:

 • znajomość specyfiki działania wyższej uczelni i funkcjonowania centrów transferu technologii;
 • znajomość zasad ochrony praw własności intelektualnej.


4. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • wizja funkcjonowania CTT PK;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności powiązane z konkursem.


Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, pok.137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7.00-15.00 w terminie do dnia 23 lutego 2018 r.

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Transferu Technologii.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach od 1.04. do 15.04.2018 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

Poleć znajomym:
 
 
Luty 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Science to Business
Fundusze strukturalne dla PK