H2020 - FAQ

1. Co się zmieniło od Siódmego Programu Ramowego?

Horyzont 2020 jest programem Komisji Europejskiej, który ma na celu, poprzez badania i innowacje, wzmocnienie konkurencyjności Unii Europejskiej oraz zmniejszenie przepaści oddzielającej ją od światowych liderów innowacyjności. W tym celu zdecydowano się na połączenie w jednym programie trzech dotychczasowych inicjatyw finansowania rozwoju nauki w Europie:

 • 7 Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR)
 • Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
 • Instrumenty wsparcia innowacyjności Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP).

Program Horyzont 2020 zakłada znaczące uproszczenia w porównaniu z 7 Programem Ramowym – zarówno pod względem struktury, jak i aplikowania i rozliczania projektów. Wprowadzono m.in.:

 • jeden poziom finansowania w projekcie dla wszystkich uczestników,
 • stały ryczałt na koszty pośrednie w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych,
 • kwalifikowalność podatku VAT, jeśli beneficjent nie ma możliwości jego odzyskania,
 • brak wymogu rejestracji czasu pracy osób pracujących wyłącznie w projekcie,
 • szerszą akceptację zwykłych praktyk księgowych beneficjenta,
 • zasadę, że czas od zakończenia konkursu do podpisania umowy grantowej nie przekracza 8 miesięcy,
 • zmodyfikowaną strategię w zakresie audytów, nakierowaną na zapobieganie nadużyciom,
 • zasady otwartego dostępu do publikacji naukowych.

 

2. Co to są programy pracy (Work Programmes) ?

W ramach Programów Pracy (Work Programmes) wdrażane są cele Horyzontu 2020. Programy Pracy to dokumenty publikowane co 2 lata dla każdego obszaru (poszczególnych filarów i działań dodatkowych) zawierające zasady, tematykę konkursów oraz kryteria oceny i poziomy finansowania.

 

3. Gdzie mogę znaleźć Programy Pracy (Work Programmes) na lata 2014 - 2020?

Wszystkie Programy Pracy można znaleźć na Participant Portal w zakładce Reference Documents: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2014-15

 

4. Jakie są stawki dofinansowania w programie Horyzont 2020?

W programie Horyzont 2020 obowiązuje jedna stawka dofinansowania dla wszystkich beneficjentów i działań w ramach grantów na badania. UE pokrywa do 100% wszystkich kosztów kwalifikowalnych badań naukowych (Research and Innovation Actions - RIA). W przypadku działań innowacyjnych (Innovation Actions - IA) dofinansowanie pokrywa zazwyczaj 70% kosztów kwalifikowalnych, ale może wzrosnąć do 100% w przypadku organizacji non-profit. Pośrednie koszty kwalifikowalne (np.: koszty administracyjne, komunikacyjne i infrastrukturalne, materiały biurowe) są refundowane według ryczałtowej stawki w wysokości 25% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych (czyli kosztów bezpośrednio związanych z realizacją działania).

 

5. Z jakich krajów mogą pochodzić eksperci do oceny wniosków programu Horyzont 2020?

Do oceny wniosków w H2020 mogą się zgłaszać osoby z całego świata, jednakże Komisja Europejska zakłada, że większość ekspertów będzie pochodzić z państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych.

Poszukiwani są eksperci z różnych dziedzin. Zarówno osoby z sektora publicznego jak i prywatnego, naukowcy, przedsiębiorcy, fachowcy. Recenzentem może zostać każdy kto posiada doświadczenie i wiedzę specjalistyczną oraz w dobrym stopniu posługuje się językiem angielskim.

 

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/experts

 

6. Czy są jakieś inne działania nieujęte w ramach trzech filarów (Doskonała baza naukowa, Wiodąca pozycja w przemyśle, Wyzwania społeczne)?

Struktura programu Horyzont 2020 została oparta na trzech zasadniczych, wzajemnie wspierających się priorytetach:

 • Doskonała baza naukowa,
 • Wiodąca pozycja w przemyśle,
 • Wyzwania społeczne,

uzupełnionych przez dodatkowe cele szczegółowe.

 

Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (Science with and for society).

Skuteczna współpraca nauki i społeczeństwa jest nieodzowna przy rekrutacji nowych talentów na potrzeby nauki oraz łączeniu doskonałości naukowej ze świadomością i odpowiedzialnością społeczną. To wymaga zrozumienia wszystkich aspektów problematyki. Horyzont 2020 wspiera zatem projekty, które angażują obywateli w procesy definiujące charakter badań naukowych, mających wpływ na ich codzienne życie. Szersze porozumienie między społecznościami specjalistów i niespecjalistów co do celów i środków ich osiągania przyczyni się do utrzymania doskonałości naukowej i umożliwi społeczeństwu udział w osiąganych wynikach.

 

Upowszechnianie doskonałości i rozszerzanie uczestnictwa (Spreading Excellence and Widening Participation).

Badania naukowe i innowacje mają decydujące znaczenie dla dobrobytu gospodarczego, a zatem niezbędne są działania mające na celu zbliżanie do siebie i poprawę wyników w zakresie innowacji wszystkich państw członkowskich i ich regionów. Doświadczenie pokazuje, że kiedy kryzys gospodarczy ogranicza krajowe budżety, rozbieżności pod względem wyników w kontekście innowacyjności w Europie, stają się wyraźniejsze. Wykorzystanie potencjału umiejętności, jaki drzemie w Europie, oraz optymalizacja i upowszechnienie korzyści z innowacyjności w całej Unii są zatem najlepszymi sposobami na umocnienie konkurencyjności Europy i jej zdolności do radzenia sobie z wyzwaniami społecznymi w przyszłości.

 

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology – EIT).

EIT łączy szkolnictwo wyższe, badania naukowe i innowacje w ramach wspólnoty wiedzy i innowacji (WWiI), aby wypracowywać nowe podejścia do innowacji, generować zrównoważony wzrost i konkurencyjność oraz promować przedsiębiorczość. Te innowacyjne partnerstwa powinny mieć długofalową wizję obejmującą co najmniej siedem lat, funkcjonować zgodnie z logiką biznesową w oparciu o podejście ukierunkowane na wyniki z wyraźnymi celami oraz naciskiem na wywarcie wpływu gospodarczego i społecznego poprzez osiągnięcie statusu partnerów na arenie międzynarodowej.

 

Wspólne Centrum Badawcze (The Joint Research Center – JRC).

Wspólne Centrum Badawcze to wewnętrzny wydział Komisji, który zapewnia niezależne i oparte na dowodach wsparcie naukowo-techniczne na potrzeby polityk UE. Jego działalność jest finansowana ze środków programu Horyzont 2020, a wiele z podejmowanych przedsięwzięć dotyczy wyzwań społecznych. Za pośrednictwem programu badawczo-szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej JRC wspomaga także wysiłki UE na rzecz poprawy bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrony przed promieniowaniem.

 

EURATOM.

Euratom to program w zakresie działań badawczych i szkoleniowych związanych z rozszczepieniem jądrowym i ochroną przed promieniowaniem. Euratom, z założenia, koncentruje się na poprawie bezpieczeństwa technologii atomowych, bezpieczeństwa energii jądrowej, ochronie przed promieniowaniem oraz na odejściu, w dłuższej perspektywie czasowej, od wykorzystania węgla jako źródła energii. Wyniki projektów programu Euratom będą komplementarne do rezultatów trzech priorytetów programu Horyzont 2020, czyli Doskonałości naukowej, Wiodącej pozycji w przemyśle i Wyzwań społecznych.

Pośrednio program Euratom dotyczy dwóch obszarów:

 • rozszczepienie jądra atomowego i ochrona przed promieniowaniem radioaktywnym
 • badania nad fuzją jądrową w celu wykorzystania plazmy w energetyce.

 

7. Co to jest instrument MŚP i co oferuje?

Instrument MŚP skierowany jest do podmiotów z sektora MŚP, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, jak również mają innowacyjną technologię, produkt lub usługę i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny. Zaproponowane innowacyjne rozwiązanie powinno adresować konkretny problem lub lukę na rynku. Preferowane są też rozwiązania, które plasują się wysoko w skali gotowości technologicznej (TLR 6) – „Demonstracja produktu – dokonano demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych”. Aplikować mogą zarówno pojedyncze MŚP, ale także możliwe są konsorcja narodowe lub międzynarodowe, które składają się z MŚP.

 

Wsparcie finansowe oferowane w zakresie instrumentu ma umożliwić skuteczną komercjalizację tego rozwiązania na rynku europejskim, poprzez weryfikację komercyjną i technologiczną (Faza I), doprowadzenie technologii do momentu, kiedy będzie gotowa do wdrożenia (Faza II) oraz opiekę ze strony ekspertów (Faza III). Wnioski projektowe w Fazie I i II instrumentu należy składać w określonych obszarach tematycznych. Dofinansowanym projektom przysługiwać będzie również wsparcie w postaci bezpłatnego coachingu oferowanego za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network.

 

Fazy Instrumentu MŚP:


Faza I – Studium wykonalności
Celem tego etapu jest ocena potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii będących przedmiotem projektu. Ocena włącza także ewaluację potencjalnego ryzyka, zarządzanie własnością intelektualną oraz znalezienie partnerów do projektu. Rezultatem projektu jest sformułowanie wstępnego biznesplanu. Projekty, które zajmą najwyższe miejsca na liście rankingowej, w Fazie I otrzymają ryczałt w wysokości 50 000 euro. Czas trwania projektu w tej fazie wynosi do 6 miesięcy.

 

Faza II – Realizacja
Przedmiotem tego etapu jest przetestowanie w praktyce planowanego rozwiązania/produktu/usługi aż do momentu, kiedy będzie ono gotowe do komercjalizacji. Faza II przewiduje możliwość sfinansowania następujących działań: skalowanie, demonstracja, miniaturyzacja, replikacja oraz powielanie rynkowe. Realizacja projektów objętych dofinansowaniem powinna trwać od 12 do 24 miesięcy, a wartość projektu zawierać się pomiędzy 0,5 a 2,5 mln euro - to 70% kosztów kwalifikowanych dla projektu, w wybranych przypadkach może być to także 100%.

 

Faza III – Komercjalizacja i coaching
Projekty zakwalifikowane do tej fazy będą objęte pośrednim wsparciem polegającym na ułatwieniach w dostępie przedsiębiorstw do kapitałowych i dłużnych instrumentów finansowych, pomocy w networkingu, zabezpieczeniu praw własności intelektualnej oraz dotarciem z produktem na nowe rynki. Wsparcie będzie udzielone podmiotom, które otrzymały dofinansowanie w fazie 1 lub 2 Instrumentu MŚP.

 

8. Co to jest TRL ?

Poziom TRL (Technology Readiness Level) służy do określenia gotowości technologicznej danego rozwiązania. Poziom TRL mówi jak blisko (lub daleko) od wdrożenia jest dana innowacja. Jest 9 poziomów TRL, gdzie 9 to poziom najwyższy (produkt gotowy do wprowadzenia na rynek).

 

TRL 1 Zaobserwowano podstawowe zasady danego zjawiska

TRL 2 Określono koncepcję technologii

TRL 3 Potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie

TRL 4 Zweryfikowano w warunkach laboratoryjnych

TRL 5 Zweryfikowano w środowisku zbliżonym do rzeczywistego

TRL 6 Dokonano demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych

TRL 7 Dokonano demonstracji w warunkach operacyjnych

TRL 8 Zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii

TRL 9 Uruchomiono produkcję na skalę przemysłową

 

9. Czy obowiązkowe jest powszechne udostępnianie wyników badań naukowych finansowanych z programu Horyzont 2020?

Darmowy dostęp do rezultatów publicznie finansowanych badań to jedno z kluczowych celów Komisji Europejskiej. W programie Horyzont 2020 plan ten realizowany jest poprzez wprowadzenie ogólnej zasady o otwartym dostępie do publikacji naukowych (Open Access). Open Acces jest obowiązkowy, ponieważ pozwala na szersze i szybsze rozpowszechnianie wyników, co przyczynia się do ogólnej poprawy jakości badań i innowacji w sektorze zarówno publicznym jak i prywatnym. Otwarty dostęp może również zwiększyć widoczność europejskich badań naukowych oraz oferuje (w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom) możliwość korzystania z ich wyników.

 

10. Jaka jest różnica między zielonym i złotym Open Access dla publikacji?

Open Acces w Programie Horyzont 2020 oznacza internetowy dostęp do publikacji lub danych dla każdego zainteresowanego, bez opłaty.

2 modele Open Access dla publikacji:

 • Zielony - złożenie publikacji w repozytorium lub archiwum przez autora (natychmiastowe, lub z opóźnieniem),
 • Złoty - opublikowanie w czasopiśmie Open Access (natychmiastowe) - koszty najczęściej pokrywane przez autora.

Komisja wspiera zarówno zielony jak i złoty model. Koszty związane z Open Access są kosztami kwalifikowanymi.

 

11. Czy wnioski składa się jednoetapowo czy dwu ?

W konkursach może obowiązywać procedura jedno- lub dwuetapowa. Dla niektórych kategorii konkursów okres między publikacją ogłoszenia o konkursie a terminem składania wniosku nie jest zbyt długi. Dlatego warto zacząć przygotowywać propozycję projektu jeszcze przed ogłoszeniem konkursu. Komisja może podjąć decyzję o zastosowaniu w danym konkursie dwuetapowej procedury składania wniosków.

 

12. Gdzie znajdę informacje czy konkurs jest jednoetapowy czy dwu ?

Konieczność zastosowania dwuetapowej procedury jest określona w odpowiednim programie pracy (dla konkretnego konkursu).

 

13. Na czym polega dwuetapowa procedura składania wniosków?

Dwuetapowa procedura składania wniosków wymaga złożenia w pierwszym etapie wstępnej koncepcji wniosku (około 7-15 stron, w zależności od konkursu). Po otrzymaniu pozytywnej oceny i przejściu pierwszego etapu zostaniemy poproszeni o złożenie pełnego wniosku (do około 70 stron) w drugim etapie. Pełna wersja wniosku musi być zgodna z przedstawionym wcześniej konceptem.

 

14. Gdzie mogę szukać partnerów do współpracy międzynarodowej w Horyzont 2020?

Partnerów można poszukiwać:

 • pośród partnerów w obecnie realizowanych projektach Programów Ramowych,
 • na podstawie wcześniejszych kontaktów naukowych z partnerami w Europie,
 • w serwisie CORDIS,
 • w bazach danych poszukiwania partnerów dostępnych w Internecie,
 • w bazach danych projektów realizowanych w Programach Ramowych,
 • na Dniach Informacyjnych i konferencjach organizowanych przez Komisję Europejską,
 • zgłaszając się do Regionalnego Punktu Kontaktowego.

 

15. Czy kraje trzecie mogą uczestniczyć w projektach i otrzymywać dofinansowanie?

Kraje trzecie (jak również kraje wysoko rozwinięte takie jak: USA, Kanada, Meksyk, Australia, Japonia, Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Korea Południowa, RPA) mogą uczestniczyć w projektach H2020, lecz nie kwalifikują się automatycznie do dofinansowania. Mogą otrzymać finansowanie tylko na zasadzie wyjątku w sytuacjach kiedy:

 • finansowanie jest przewidziane w ogłoszeniu o konkursie (call for proposal),
 • finansowanie wynika z dwustronnych porozumień naukowych i technologicznych lub innych umów pomiędzy UE a organizacją międzynarodową lub krajem trzecim,
 • Komisja Europejska uzna, że uczestnictwo danego podmiotu jest niezbędne do realizacji zadań finansowanych w programie H2020.

Szczegółowe zasady uczestnictwa krajów trzecich: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-a-countries-rules_en.pdf

 

Wyjątek: W związku z otwarciem programów amerykańskich Narodowych Instytutów Zdrowia dla europejskich badaczy, każdy podmiot prawny z siedzibą w Stanach Zjednoczonych otrzyma wsparcie UE w celu finansowania swojego uczestnictwa w projektach wspieranych w ramach tematów wyszczególnionych w ofercie konkursowej Wyzwania społeczne „Zdrowie, zmiany społeczne i dobrostan”.

 

16. Co to jest PIC?

9 – cyfrowy PIC (Participant Identification Code) jest unikatowym identyfikatorem nadawanym przez Komisję Europejską każdej zarejestrowanej instytucji, która chce uczestniczyć w programie Horyzont 2020.

 

17. Czy każda instytucja składająca wniosek musi mieć PIC?

Każda instytucja (uczelnia, firma) musi założyć własne konto na Participant Portal aby otrzymać swój pojedynczy numer identyfikacyjny (Participant Identification Code - PIC) przyznawany przez KE po podaniu przez nią odpowiednich informacji. Dzięki temu następuje automatyczne przeniesienie danych instytucji do formularzy konkursowych po wybraniu PIC.

 

18. Gdzie mogę sprawdzić czy instytucja ma PIC?

Wyszukiwarka kodów PIC: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

 

19. Czy istnieją ograniczenia w obrębie dystrybucji budżetu w zależności od kraju pochodzenia partnerów?

Nie ma żadnych ograniczeń związanych z dystrybucją budżetu pomiędzy partnerów projektu. Projekt natomiast musi przynosić korzyści Europie.

 

20. Jaka jest zalecana liczba partnerów w konsorcjum projektu?

Z zasady do realizacji projektu mogą przystępować konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE[1] i/lub państw stowarzyszonych[2].

 

W niektórych instrumentach są odstępstwa od tej zasady. Projekt może być realizowany przez 1 podmiot prawny mający siedzibę w państwie członkowskim lub stowarzyszonym w przypadku:

 • Badań pionierskich (ERC),
 • Instrumentu MŚP – jeśli działanie ma wyraźnie europejską wartość dodaną,
 • Działań koordynacyjnych i wspierających (CSA),
 • Działań w zakresie mobilności (Akcje Marii Skłodowskiej - Curie).

Informacja o ilości partnerów w konsorcjum znajduje się w  Programie Pracy/ogłoszeniu o konkursie.

 

21. Czy możliwe jest włączenie dodatkowego partnera do konsorcjum po pierwszym etapie i jak jest postrzegane przez Komisję Europejską?

Zgodnie z zasadami H2020 możliwe jest dodanie nowego partnera po pierwszym etapie. Pierwszy etap służy rozwinięciu części Excellence (doskonałość naukowa) i Impact (wpływ projektu). Finalizacja konsorcjum zawiera się w części Implementation (realizacja projektu), która podlega ocenie dopiero na drugim etapie. Ważne jest zatem aby w drugim etapie konsorcjum było już ostatecznie ustalone.

Zmienny skład konsorcjum w pierwszym etapie nie jest odbierany przez Komisję ani negatywnie ani pozytywnie, ponieważ aspekt ten nie podlega w tym czasie ocenie.

 

 [1] Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

[2] Albania, Bośnia i Hercegowina, Wyspy Owcze, Macedonia, Islandia, Izrael, Mołdawia, Czarnogóra, Norwegia, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina. (szczegóły: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-hi-swiss-part_en.pdf).

Poleć znajomym:
 
Listopad 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Fundusze strukturalne dla PK
Science to Business