Regulamin Funduszu

Regulamin funduszu ”Zdobądź Horyzont” – wsparcie dla pracowników Politechniki Krakowskiej

 

 

 

 

 

 

Uwaga: sam regulamin oraz wymagane załączniki do pobrania pod tym artykułem.

Fundusz jest realizowany w ramach projektu „DROGA do DOSKONAŁOŚCI - kompleksowy program wsparcia uczelni”, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś priorytetowa - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, na podstawie Umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, za obsługę funduszu odpowiada Zespół ds. Programów Ramowych Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej (dalej: CTT PK).

1. Z funduszu wyjazdowego mogą korzystać pracownicy i doktoranci Politechniki Krakowskiej.

2. Przedmiotem wsparcia jest sfinansowanie udziału w wydarzeniach:

- w czasie których odbywają się bezpośrednie spotkania dotyczące tworzenia partnerstwa w programie ramowym
Horyzont Europa;

- podczas których jest możliwość prezentacji pomysłów na projekty składane w programie Horyzont Europa;

- tzw. misjach, wizytach studyjnych, które mają na celu nawiązanie kontaktów pod przyszłe projekty finansowane z Horyzont Europa.

2a.  Dopuszcza się sfinansowanie  krótkich wyjazdów (1-3 dni)  do instytucji zagranicznej w celu nawiązania kontaktu pod przyszłe projekty,  które będą składane  w ramach Horyzont Europa.


3. Miejsce wydarzenia musi być zlokalizowane poza granicami Polski.

4.Finansowane jest czynne uczestnictwo przedstawiciela Politechniki Krakowskiej, tj.:

- udział w bezpośrednich spotkaniach (potwierdzenie umówionych spotkań musi być załączone do wniosku o wyjazd),

- wystąpienie z prezentacją pomysłu (potwierdzenie wystąpienia musi być załączone do wniosku),

- udział w misjach (potwierdzenie przyjęcia uczestnictwa musi być załączone do wniosku).

Ad 2a. W przypadku gdy wyjazd dotyczy wydarzenia opisanego w punkcie 2a, należy podać „topic” (temat)   konkursu lub konkursów, w ramach  którego będzie składany projekt.

5. Fundusz finansuje koszty związane z udziałem w wydarzeniu, które muszą być poniesione zgodnie z treścią dokumentu „Zasady wnioskowania, kierowania oraz realizacji wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Krakowskiej” (Załącznik do uchwały nr 19/o/03/2013) i zasadą racjonalności kosztów.

 

Są to:

- koszty transportu,
- koszty noclegu,
- diety, ryczałty,
- opłaty związane z uczestnictwem.

 

6. Zainteresowani pracownicy i doktoranci Politechniki Krakowskiej składają wniosek o wyjazd zagraniczny (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi czynny udział w wydarzeniu (pkt 4. niniejszego Regulaminu) do Zespołu ds. Programów Ramowych CTT PK, który ma siedzibę w Budynku Galerii GIL, 2 piętro - CTT PK, tel. 12 628 25 88, 26 60, e-mail: hpk@transfer.edu.pl.
Wyjazd powinien być z uzgodniony z bezpośrednim przełożonym pracownika i doktoranta składającego wniosek.

7.Pracownicy Zespołu ds. Programów Ramowych CTT PK opiniują złożony wniosek pod względem:

- spełniania kryteriów regulaminu,

- możliwości finansowych projektu: fundusz ma ograniczoną pulę środków, których wydatkowanie jest rozłożone na cztery lata.

8. Po pozytywnej opinii pracowników Zespołu ds. Programów Ramowych CTT PK (złożeniu podpisu przez Dyrektora CTT PK i Prorektora ds. Nauki na załączniku nr 1). pracownik może zacząć ponosić koszty związane z wyjazdem (rezerwacja hotelu, zakup biletu itp.)

9. Osoby, które skorzystały ze wsparcia z powyższego funduszu mają obowiązek dostarczyć po wyjeździe sprawozdanie z wyjazdu (załącznik nr 2) i rozliczenie wyjazdu (załącznik nr 3) najpóźniej do trzech dni roboczych po powrocie.

 


 

Dodatkowo: regulamin oraz załączniki w formacie PDF do pobrania pod tekstem.

Do wniosku należy dołączyć również podpisany wniosek o przekazanie zaliczki na rachunek bankowy (załącznik 4)

Pobierz:

Poleć znajomym:
 
Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Fundusze strukturalne dla PK
Science to Business